IEC OBERT logo

Avís Legal

Informació general i finalitat del lloc web
L’Institut d’Estudis Catalans (IEC) és el titular dels drets de propietat intel·lectual d’aquest lloc web. La finalitat del dipòsit digital IEC Obert és difondre els resultats de l’activitat científica, acadèmica i divulgadora de l’Institut en els diferents àmbits de la ciència, la tecnologia i les humanitats.
Posa el focus a permetre la consulta oberta mitjançant Internet dels resultats de la recerca que es fa a l’Institut, referenciada en els seus programes de recerca i les publicacions resultants, en les revistes científiques i en els vídeos associats a les activitats acadèmiques (congressos, conferències, jornades, etc.) promogudes per les seves seccions i societats filials que deriven de l’activitat docent, investigadora i institucional dels seus membres i d’altres membres de la comunitat acadèmica i científica, així com en la documentació del seu arxiu històric i dels llegats personals i bibliogràfics rebuts al llarg dels anys (en endavant, «els continguts»).
Els continguts que formen part del dipòsit digital IEC Obert són propietat de l’IEC o de tercers que n’han autoritzat l’ús a la institució, i estan disponibles amb caràcter informatiu i amb la finalitat de divulgar la producció científica realitzada per l’Institut d’Estudis Catalans.
Tot aquest material està subjecte al que estipula la Llei 21/2014, del 4 de novembre, per la qual es modifica el text refós de la Llei de propietat intel·lectual, aprovat pel Reial decret legislatiu 1/1996, del 12 d’abril, i, per tant, la seva utilització és admesa amb propòsits exclusius de lectura, consulta, estudi i investigació.
L’ús d’aquest lloc web implica acceptar les condicions d’ús que estableix aquest document.
Condicions d’ús
Els continguts accessibles a través del dipòsit digital de l’Institut d’Estudis Catalans són propietat dels seus autors o de les persones que en tinguin els drets d’explotació i, subsidiàriament, de l’Institut d’Estudis Catalans per a les versions electròniques ofertes.
S’autoritza la reproducció per a còpia privada i temporal dels continguts per a exclusiu ús personal i privat en els termes establerts a la vigent legislació de propietat intel·lectual. Consegüentment, no està permès suprimir, eludir o manipular l’avís de drets d’autor (copyright) ni cap altra dada identificativa dels drets de l’IEC o els seus titulars dels continguts que es trobin al lloc web. En el cas de citar materials extrets d’aquesta plataforma, és obligatori citar-ne la font i l’autoria.
Els altres drets queden reservats, incloent-hi la reproducció (article 18 de la Llei de propietat intel·lectual), la transformació (article 21 de la Llei de propietat intel·lectual) o la comunicació pública (article 20 de la Llei de propietat intel·lectual), excepte que es disposi de permís exprés i per escrit de l’IEC, dels autors o de les persones que posseeixin els drets d’explotació.
Queda prohibida la reproducció, transformació, distribució, comunicació pública, posada a disposició, descàrrega, reutilització, retramesa o la utilització de qualsevol naturalesa per qualsevol mitjà o procediment, de qualsevol contingut totalment o parcialment. No obstant això, els usuaris podran visualitzar i obtenir una còpia privada, sempre que no sigui amb la finalitat de desenvolupar activitats de caràcter comercial o professional ni amb la de modificar, alterar o crear treballs derivats. Per fer-ho hauran de signar una sol·licitud de reproducció per a ús d’investigació.
Per a qualsevol altre ús, serà imprescindible comptar amb l’autorització escrita dels titulars dels corresponents drets de propietat intel·lectual o dels posseïdors dels drets d’explotació.
La infracció de qualsevol dels drets citats pot constituir una vulneració d’aquestes condicions d’ús, així com un delicte castigat per l’article 270 i següents del Codi penal.
Responsabilitats i garanties
L’IEC no assumeix cap responsabilitat derivada o que es pugui derivar de l’ús que es faci dels continguts oferts en el dipòsit digital IEC Obert, ni pot garantir que aquests estiguin exempts d’errors, omissions o inexactituds, ni garanteix la licitud, fiabilitat i utilitat dels continguts subministrats a través del lloc web, i no es fa responsable dels hipotètics perjudicis que la utilització d’aquests continguts pogués ocasionar.
En tot cas, en el supòsit que algun usuari/ària o tercer considerés que algun dels continguts del lloc web vulnera els seus drets de propietat intel·lectual, industrial o de qualsevol altre tipus, hauria de remetre un comunicat a l’adreça arxiu@iec.cat amb la informació següent perquè es puguin prendre les mesures oportunes:
  • Dades identificatives i mitjans de contacte de la persona que reclama o del seu representant legal.
  • Documentació acreditativa de la seva condició de titular dels drets que se suposa que s’infringeixen.
  • Explicació detallada dels drets que suposadament ha infringit l’IEC, així com la seva localització exacta en el lloc web.
  • Declaració expressa de la persona que reclama que la utilització dels continguts s’ha realitzat sense el seu consentiment i els drets suposadament infringits.
Els enllaços al dipòsit digital o als seus continguts no poden tenir finalitat lucrativa o comercial.
L’IEC no obté cap benefici comercial o lucratiu, directe o indirecte, pels continguts digitals que ofereix en els seus portals.
Enllaços
La plataforma pot incloure enllaços a pàgines de llocs web de tercers (links), que són majoritàriament pàgines d’Internet d’altres entitats científiques o culturals públiques, que s’han considerat d’interès per als usuaris. No obstant això, l’IEC no assumeix cap responsabilitat derivada de la connexió o dels continguts dels enllaços de tercers als quals es remet des de la plataforma.
L’establiment de qualsevol enllaç a una altra pàgina web aliena a l’IEC no implica que existeixi necessàriament algun tipus de relació, col·laboració o dependència entre l’IEC i el titular de la pàgina web enllaçada.
Consideracions generals
L’IEC es reserva el dret d’establir condicions particulars per a accedir a determinades col·leccions ofertes en l’IEC Obert.
L’IEC deixa feta expressa reserva de l’exercici de totes les accions, tant civils com penals, que emparin els seus legítims drets de propietat intel·lectual en el cas d’incompliment d’aquestes condicions.
Modificacions de les condicions d’ús
L’IEC podrà, sense previ avís, modificar els termes i condicions aquí establerts, totalment o parcialment, publicant qualsevol canvi de la mateixa manera que apareixen aquestes condicions generals. Els usuaris consentiran tàcitament les noves condicions en cas d’accés al lloc web un cop produïts els canvis.
Sens perjudici del que es pugui establir en les condicions particulars, l’IEC podrà interrompre, resoldre o clausurar en qualsevol moment sense preavís, l’accés a continguts de l’IEC Obert, sense que els usuaris puguin exigir cap indemnització. En cas de tancament de la plataforma, seguiran vigents les prohibicions d’ús dels continguts que es preveuen en aquest document.
Altres qüestions
Es reconeix la possibilitat d’incloure en una creació pròpia fragments d’obres alienes —de naturalesa escrita, sonora o audiovisual— a títol de citació o per a la seva anàlisi, comentari o judici crític i amb finalitat docent o de recerca.
En relació amb les imatges de persones que apareixen al lloc web, l’IEC les publica respectant els drets a la pròpia imatge. Aquestes imatges s’utilitzen exclusivament amb la finalitat d’obtenir fitxers o vídeos gràfics, elaborats per a informar i donar a conèixer les activitats acadèmiques amb finalitat docent i formativa. El tractament de les imatges de conferenciants, assistents, etc., s’ha fet respectant els drets de la persona i suprimint qualsevol captació o filmació que pogués atemptar contra drets fonamentals. En cap cas no seran utilitzades per a altres finalitats ni se cediran a tercers sense la corresponent autorització, llevat de les autoritzades en el tractament.
Els usuaris no estan autoritzats a reproduir, distribuir ni comunicar imatges fotogràfiques i vídeos.
L’IEC respecta sempre el dret a l’honor i l’atribució del nom, sens perjudici de les excepcions i restriccions d’ús previstes per la Llei orgànica 1/1982, del 5 de maig, de protecció civil del dret a l’honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge.
En tots cas, la persona afectada per una publicació de la seva imatge en el lloc web podrà revocar el consentiment que hagués prestat i exercir els drets d’accés, ratificació, supressió, cancel·lació i altres drets d’acord amb el que estableix la Llei orgànica 3/2018, del 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals, davant de l’IEC a través de la seu electrònica (https://www.iec.cat/legal/).